Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) là người con ưu tú nhất của dân tộc và là một vĩ nhân của thời đại. Người là tượng trưng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp nhuần nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế vô sản.

Điếu văn của BCHTƯ Đảng Lao Động Việt Nam

Thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước, Thưa các đồng chí và các bạn, HỒ CHỦ TỊCH kính yêu của chúng ta không còn nữa! Tổn thất này vô cùng lớn lao! Đau thương này thật là vô hạn!

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước khi qua đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta, một bản Di chúc vô cùng quý báu. Di chúc được công bố ngay sau khi Bác qua đời đã trở thành một nguồn cổ vũ lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng Tổ quốc, thống nhất đất nước và đưa nước nhà vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng CNXH và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Sau khi cuộc kháng chiến chống đế quốc Pháp kết thúc thắng lợi để đưa cách mạng Việt Nam tiếp tục tiến lên; Hồ Chủ tịch và Đảng ta đã đưa ra đường lối tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa Việt Nam và thế giới

Trong những năm đầu thế kỷ XX, nhân dân ta đã có nhiều cuộc nổi dậy đấu tranh chống thực dân Pháp với nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau nhưng lần lượt bị thất bại. Suy nghĩ về sự thất bại của các phong trào này, Bác Hồ của chúng ta quyết tâm tìm con đường mới để cứu nước, cứu dân.

Hồ Chí Minh nói về Đảng và vấn đề đạo đức cách mạng

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong bản thảo Di chúc (ngày 15/5/1965) của mình nhân dịp mừng 75 tuổi, Người đặc biệt nhấn mạnh: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.

CÁC TIN KHÁC>>
Nội dung giáo dục toàn diện, và phương châm, phương pháp giáo dục thế hệ trẻ của Hồ Chí Minh
Đảng ta vận dụng trong sự nghiệp đổi mới đất nước
Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
Quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những tên gọi, bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Con đường Bác Hồ ra đi cứu nước
Chủ tịch Hồ Chí Minh thời niên thiếu