Những thành tựu sau 20 năm đổi mới
15:33', 7/6/ 2005 (GMT+7)

Hỏi:

Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của nước ta sau gần 20 năm đổi mới.

 

Trả lời:

Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương khóa IX và Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã nêu khái quát những thành tựu chủ yếu của nước ta sau gần 20 năm đổi mới trên một số mặt như sau:

* Về thực hiện nhiệm vụ trung tâm phát triển kinh tế đã đạt được những kết quả quan trọng:

- Nền kinh tế đã vượt qua giai đoạn suy giảm tốc độ tăng trưởng, đạt mức tăng trưởng khá cao; chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của một số lĩnh vực và sản phẩm có chuyển biến.

- Cơ cấu của nền kinh tế tiếp tục có bước chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa và từng bước hiện đại hóa.

- Tiếp tục thực hiện có kết quả chủ trương giữ vững độc lập, tự chủ về kinh tế, có tiến bộ đáng kể trong việc phát huy các nguồn nội lực của đất nước, của các thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển; đồng thời tiếp tục mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế.

- Thể chế kinh tế tiếp tục được đổi mới, đang tiếp tục hình thành và phát triển các loại thị trường.

* Về giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, phát triển văn hóa xã hội:

- Giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ có bước phát triển mới. Nước ta đã đạt chuẩn quốc gia về xóa nạn mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học.

- Phát triển văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa và nếp sống văn minh có tiến bộ ở tất cả các tỉnh, thành trong cả nước.

- Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đã được chú trọng hơn. Công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình đạt kết quả tốt. Phong trào toàn dân rèn luyện tập thể dục thể thao được đẩy mạnh.

- Công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục đạt kết quả quan trọng, giải quyết việc làm có tiến bộ, mức sống của các tầng lớp dân cư ở các vùng, miền trong cả nước tiếp tục được cải thiện. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tiêu cực, tệ nạn xã hội được đẩy mạnh, kiên quyết có hiệu quả hơn.

* Về quốc phòng an ninh:

- Tình hình chính trị - xã hội cơ bản ổn định; quốc phòng và an ninh được tăng cường. Các lực lượng vũ trang và nhân dân làm tốt nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh quốc gia. Tổ chức quân đội và công an được điều chỉnh theo yêu cầu mới. Việc kết hợp quốc phòng và an ninh với phát triển kinh tế và công tác đối ngoại có tiến bộ.

- Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; tạo cơ sở pháp lý cho thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh.

- Tiếp tục xây dựng quân đội nhân dân và công an nhân dân theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vững vàng về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng và nhân dân.

- Xây dựng được thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là ở những vùng trọng điểm.

- Ngăn chặn và làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; giải quyết có hiệu quả các vụ việc đột xuất, phức tạp, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

* Về đối ngoại:

- Đã củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết, hợp tác và hữu nghị với các nước xã hội chủ nghĩa, các nước láng giềng có chung biên giới; góp phần tích cực củng cố sự gắn kết, giữ vững nguyên tắc cơ bản của ASEAN, thúc đẩy quan hệ hợp tác nội khối và với bên ngoài.

- Tiếp tục mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác, phát triển ổn định, lâu dài với nhiều nước khác trên thế giới.

- Tích cực tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu như xóa đói, giảm nghèo, phòng chống các dịch bệnh hiểm nghèo, chống khủng bố, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, ủng hộ và tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới chống chiến tranh.

- Quan hệ đối ngoại của Đảng, hoạt động đối ngoại nhân dân sống động hơn. Xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh trong quan hệ đối ngoại với các nước.

(còn nữa)

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB CTQG, 2001.

2. Văn kiện Hội nghị lần thứ 9, BCHTW khóa IX, Báo Nhân Dân, 6-1-2005.

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Quốc kỳ và quốc ca  (06/06/2005)
Các khóa Quốc hội và Hiến pháp  (05/06/2005)
Tuyên ngôn độc lập  (03/06/2005)
Những cuộc khởi nghĩa và những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm tiêu biểu  (02/06/2005)
Tài liệu tham khảo trả lời câu hỏi về cuộc thi "Tìm hiểu 60 năm Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam"  (31/05/2005)
Về cuộc thi tìm hiểu "60 năm Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam"  (30/05/2005)
Phát động cuộc thi "Tìm hiểu 60 năm Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam"  (29/05/2005)