Những bài hát về đất nước, cách mạng

Kể tên 10 bài hát bạn yêu thích về chủ đề đất nước, cách mạng, kháng chiến, về xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ năm 1945 đến nay. Tác giả bài hát là ai, được sáng tác trong giai đoạn nào?

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX và Cải cách hành chính

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã nêu những giải pháp gì nhằm xây dựng, củng cố, hoàn thiện Nhà nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng XHCN? Những nội dung chủ yếu của nhiệm vụ cải cách hành chính đang được tiến hành hiện nay?

Những thành tựu sau 20 năm đổi mới

Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của nước ta sau gần 20 năm đổi mới.

Quốc kỳ và quốc ca

Quốc kỳ và quốc ca của nước ta ra đời trong hoàn cảnh nào? Do ai sáng tác? Ý nghĩa lịch sử của nó? Quốc kỳ của nước ta nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng 5 cánh. Nhiều tài liệu (có trong danh mục sách tham khảo) khẳng định cờ đỏ sao vàng (quốc kỳ hiện nay) xuất hiện lần đầu tiên trong khởi nghĩa Nam Kỳ cuối năm 1940.

Các khóa Quốc hội và Hiến pháp

Từ năm 1945 đến nay, nhân dân ta đã tham gia bầu cử bao nhiêu khóa Quốc hội? Trong 60 năm qua, Hiến pháp nước VNDCCH và ngày nay là nước CHXHCNVN đã mấy lần được sửa đổi, bổ sung? Bản Hiến pháp được thông qua năm nào có câu: "Nhà nước CHXHCNVN là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân"?

Tuyên ngôn độc lập

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở đâu? Vào thời gian nào? Ý nghĩa trọng đại của bản Tuyên ngôn độc lập?

CÁC TIN KHÁC>>
Những cuộc khởi nghĩa và những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm tiêu biểu
Tài liệu tham khảo trả lời câu hỏi về cuộc thi "Tìm hiểu 60 năm Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam"
Về cuộc thi tìm hiểu "60 năm Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam"
Phát động cuộc thi "Tìm hiểu 60 năm Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam"