Ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh
17:3', 1/6/ 2009 (GMT+7)

Nhằm phát huy vai trò của Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc tham gia với chính quyền tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách của Nhà nước, xây dựng và thực hiện các chính sách của địa phương có liên quan trực tiếp đến phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động; bảo đảm các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; đồng thời tổ chức giáo dục, động viên cán bộ, công chức, viên chức và lao động tích cực thi đua yêu nước thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương, ngày 22.5.2009 UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND về Quy chế về mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định.

Quy chế này quy định mối quan hệ phối hợp công tác trong quá trình xử lý các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của UBND tỉnh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Liên đoàn Lao động tỉnh, áp dụng đối với Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Theo đó, đối với việc việc soạn thảo các văn bản về chế độ chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động và các chính sách xã hội khác liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và lao động, các sở, ban, cơ quan thuộc UBND tỉnh được UBND tỉnh giao soạn thảo các văn bản có trách nhiệm tham khảo ý kiến của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh. Văn bản phải gửi sớm cho Liên đoàn Lao động tỉnh để có thời gian nghiên cứu, tham gia ý kiến. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh có trách nhiệm cử cán bộ tham gia các ban chỉ đạo, trực tiếp tham gia và lấy ý kiến trong hệ thống công đoàn tham gia các văn bản. Trường hợp có ý kiến khác nhau giữa cơ quan soạn thảo và Liên đoàn Lao động tỉnh thì cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét và quyết định theo thẩm quyền.

Về tổ chức phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, chống lãng phí, cải cách hành chính, xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa trong cán bộ, công chức, viên chức và lao động, UBND tỉnh đề ra mục tiêu, nội dung thi đua hằng năm và tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng. Liên đoàn Lao động tỉnh có trách nhiệm tổ chức phát động phong trào thi đua, đề ra biện pháp nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo và mọi nguồn lực của cán bộ, công chức, viên chức, lao động để thực hiện có hiệu quả những mục tiêu mà UBND tỉnh đã đề ra. Hàng năm Liên đoàn Lao động tỉnh đề xuất những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua: “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa để UBND tỉnh khen thưởng.

UBND tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cán bộ, công chức, lao động. Đồng thời động viên cán bộ, công chức, lao động thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước và tổ chức kinh tế góp phần bảo đảm các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động theo quy định của pháp luật. Liên đoàn Lao động tỉnh có quyền kiến nghị với UBND tỉnh hoặc các cơ quan chức năng tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động; được cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và thực hiện các chính sách, chế độ có liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức và lao động do UBND tỉnh hoặc do các sở, ban, cơ quan thuộc UBND tỉnh tổ chức. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh có trách nhiệm cử đại diện tham gia các Hội đồng, các Ban Chỉ đạo thực hiện chủ trương công tác của chính quyền có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động do UBND tỉnh thành lập.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh có trách nhiệm theo dõi, nắm tình hình thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của công nhân, viên chức, lao động ở địa phương. Khi có những vấn đề phát sinh cần giải quyết, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh phản ảnh kịp thời với UBND tỉnh; UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các sở, ban phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh giải quyết hoặc UBND tỉnh trực tiếp xem xét, giải quyết. Trong trường hợp các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức, lao động đã được các sở, ban, UBND các huyện, thành phố xem xét giải quyết nhưng Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh còn có ý kiến khác thì Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh có thể trực tiếp đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết.

UBND tỉnh và các sở, ban, cơ quan thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm thông tin cho Liên đoàn Lao động tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, các chủ trương, chính sách của Nhà nước mới ban hành có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức và lao động. Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND tỉnh cử đại diện đến dự hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh để báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và những chính sách, chế độ liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức và lao động. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh định kỳ hàng tháng, quý, năm thông báo cho UBND tỉnh về tình hình việc làm, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn.

. Theo Cổng GTĐT UBND tỉnh

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Điều chỉnh, bổ sung quy định một số chính sách hỗ trợ DN, HTX tham dự hội chợ, triển lãm  (24/04/2009)
Quy định áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách  (18/03/2009)
Điều chỉnh quy chế, xác định lại giá đất để giao quyền sử dụng, hoặc đấu giá đất tại TP Quy Nhơn  (16/03/2009)
Tăng cường thực hiện quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc  (15/03/2009)
Ban hành mức chi phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án, công trình  (27/02/2009)
Quy định điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm tại KKT Nhơn Hội  (22/01/2009)
Tăng chế độ phụ cấp đặc thù đi biển  (28/11/2008)
Quy trình thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khai thác sa khoáng titan trên địa bàn tỉnh  (29/10/2008)
Ủy quyền và phân cấp phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu trong xây dựng  (28/10/2008)
Quy chế phối hợp quản lý hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và khuyến mại trên địa bàn tỉnh  (22/10/2008)
Ban hành Quy định bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí mặt đường, mặt phố  (20/09/2008)
Quy định hoạt động phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc bè  (24/08/2008)
Chấn chỉnh công tác đầu tư và xây dựng các công trình  (13/08/2008)
Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tài sản và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn KKT Nhơn Hội  (29/07/2008)
Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường quản lý xây dựng tại các đô thị  (21/07/2008)