Góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội XI:
Rèn luyện tư cách, đạo đức của cán bộ, đảng viên
10:5', 28/10/ 2010 (GMT+7)

Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn coi trọng nhiệm vụ xây dựng, rèn luyện, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, đảng viên. Thực tiễn cho thấy, hơn 80 năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên là những người ưu tú, lãnh đạo toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tuy nhiên, hiện nay do nhiều nguyên nhân khác nhau nên vẫn có không ít cán bộ, đảng viên thiếu rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, dẫn đến không hoàn thành nhiệm vụ được giao, thoái hóa, biến chất, thậm chí còn vi phạm pháp luật. Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI vủa Đảng đã thẳng thắn chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhân dân và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi…”

Có thể nói tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, về phẩm chất đạo đức, lối sống dẫn đến tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, đảng viên diễn ra nghiêm trọng làm cho nhân dân bất bình, lo lắng và giảm lòng tin đối với Đảng, Nhà nước, là nhân tố kìm hãm bước tiến của công cuộc đổi mới và vẫn là nguy cơ, hiểm họa lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ ta.

Tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã được các đại hội Đảng và Trung ương nhìn nhận một cách thẳng thắn, nghiêm túc. Trước hết, là do tác động của nhiều nhân tố phức tạp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường, mở cửa với bên ngoài. Các công cụ mang tính pháp lý để hạn chế những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập như luật, cơ chế, chính sách, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, chi tiêu tài chính công, công tác cán bộ còn nhiều sơ hở, dễ bị lợi dụng để trục lợi. Hai là, công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên của các tổ chức Đảng chưa được chú ý đúng mức, thậm chí còn buông lỏng. Nội dung, phương pháp giáo dục còn đơn điệu, hiệu quả giáo dục còn hạn chế, chưa nâng cao được tính chiến đấu, tinh thần thẳng thắn, dũng cảm trong tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên đối với những hành vi sai trái, hư hỏng của bản thân, của đơn vị và của xã hội. Ba là, không ít cán bộ, đảng viên mang nặng chủ nghĩa cá nhân, không chịu tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống. Vai trò nêu gương trong việc đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; rèn luyện đạo đức cách mạng, lối sống giản dị, trong sáng của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến đị phương còn mờ nhạt, chưa trở thành tấm gương sáng về đạo đức, lối sống cho mọi người học tập, noi theo.

Để chặn đứng đà suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, một mặt phải chủ động phòng ngừa những tác động tiêu cực từ bên ngoài, mặt khác, chủ yếu và quan trọng là phải tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên và mỗi cán bộ đảng viên phải thật sự nghiêm túc tự rèn luyện, tự mình nâng cao đạo đức cách mạng. Phải gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị mà giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đảng viên, đưa đảng viên vào hành động trong phong trào cách mạng của nhân dân. Phải xem kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị là thước đo quá trình rèn luyện của người đảng viên một cách thực chất nhất. Giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao chất lượng đảng viên phải toàn diện về nhận thức phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống, năng lực thực tiễn. Mọi cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ các chức vụ lãnh đạo phải thực sự nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực để lôi cuốn quần chúng, tạo đoàn kết, thống nhất trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đạo đức cách mạng chứa đựng nội dung lớn, căn bản và hoàn toàn có thể thực hiện tốt nếu mỗi người chú trọng tu dưỡng, rèn luyện.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, công tác xây dựng đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới đặt ra rất cấp thiết. Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, xứng đáng là tấm gương sáng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu với quần chúng. Đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; thường xuyên tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Định kỳ tổ chức Đảng lấy ý kiến nhận xét của quần chúng nhân dân về tư cách đạo đức của cán bộ, đảng viên, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm về trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, lối sống.

Bên cạnh đó, Đảng cũng cần không ngừng tự đổi mới, chỉnh đốn, tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên; xây dựng các tiêu chí, yêu cầu cụ thể về tư tưởng chính trị, trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên. Phát huy tính tiền phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo của đội ngũ đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đánh giá cán bộ, đảng viên và trên cơ sở quy hoạch cần quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, tạo điều kiện thử thách cán bộ, đảng viên, nhất là đối với những cán bộ, đảng viên ở cơ sở để tạo nguồn cán bộ kế cận, bảo đảm về chất lượng và số lượng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng, giáo dục đội ngũ đảng viên. Theo Người “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Trong bài giảng cho những người cách mạng trẻ Việt Nam năm 1927, vấn đề số một Người quan tâm là phải xác định rõ “Tư cách một người cách mệnh”. Sau này, trong nhiều bài viết, bài nói chuyện, tư cách người đảng viên luôn được Hồ Chí Minh đề cập với sự quan tâm sâu sắc.

Chất lượng đội ngũ đảng viên là yếu tố đặc biệt quan trọng quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; là nội dung chủ yếu, thường xuyên đồng thời cũng là vấn đề sống còn trong công tác xây dựng đảng. Việc nâng cao chất lượng đảng viên ngang tầm nhiệm vụ đang đặt ra những yêu cầu bức bách hơn lúc nào hết.  

  • Minh Hiếu
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Những ý kiến tâm huyết từ Đại hội  (27/10/2010)
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm BV Phong- Da liễu Trung ương Quy Hòa  (27/10/2010)
Đại hội là bước ngoặt đưa Bình Định bước vào thời kỳ phát triển mới (*)  (27/10/2010)
Đưa Bình Định trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực miền Trung và Tây Nguyên (*)  (27/10/2010)
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII: Dân chủ, Trí tuệ, Đoàn kết, Đổi mới  (27/10/2010)
Khai mạc Hội thảo “Giảm thiểu rủi ro tại Bình Định”  (27/10/2010)
Hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết Trung tâm Hành chính- Chính trị tỉnh  (27/10/2010)
Thêm một trường THPT đạt chuẩn Quốc gia  (27/10/2010)
Hơn 47,3 tỉ đồng xây dựng Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ  (27/10/2010)
Về “Hà Tĩnh mình” sau cơn lũ dữ  (27/10/2010)
Còn nhiều việc phải làm  (27/10/2010)
Tăng cường phát huy quyền làm chủ của người dân  (27/10/2010)
Hỗ trợ người nghèo, người khó khăn do thiên tai  (27/10/2010)
278 HS đạt giải HS giỏi cấp tỉnh  (27/10/2010)
Chủ động ứng phó với bão lũ  (27/10/2010)