Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng CNXH và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
15:52', 11/3/ 2005 (GMT+7)

Sau khi cuộc kháng chiến chống đế quốc Pháp kết thúc thắng lợi để đưa cách mạng Việt Nam tiếp tục tiến lên; Hồ Chủ tịch và Đảng ta đã đưa ra đường lối tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam

Năm 1960, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Cộng sản Việt Nam, Người được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Người khẳng định: "Miền Bắc nhất định phải tiến lên chủ nghĩa xã hội. Mà đặc điểm to nhất của ta trong thời kỳ quá độ là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên CNXH không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa".

Để có được chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, Người đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng con người mới, con người xã hội chủ nghĩa, vì vậy để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng (1960), Ban Bí thư Trung ương Đảng đã triệu tập Hội nghị bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo các cấp toàn miền Bắc (tháng 3/1961). Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến nói chuyện với Hội nghị về nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Người đã khẳng định một luận điểm quan trọng: "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa".

Từ năm 1965 khi đế quốc Mỹ ồ ạt đưa quân xâm lược miền Nam và mở rộng chiến tranh phá hoại bằng không quân đối với miền Bắc nước ta, Người cùng Trung ương kêu gọi toàn dân: "Lúc này chống Mỹ, cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng nhất của mọi người Việt Nam yêu nước", "tất cả chúng ta hãy đoàn kết nhất trí triệu người như một, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược."

Khi đế quốc Mỹ điên cuồng leo thang thêm một bước nghiêm trọng, chúng bắn phá ngoại ô Hà Nội và Hải Phòng. Trong lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam truyền đi sáng ngày 17/7/1966 Người đã khẳng định: "Giôn Xơn và bè lũ phải biết rằng: chúng có thể đưa 50 vạn quân, 1 triệu quân hoặc nhiều hơn nữa để đẩy mạnh chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt Nam. Chúng có thể dùng hàng nghìn máy bay, tăng cường đánh phá miền Bắc. Nhưng chúng quyết không thể lay chuyển được chí khí sắt đá, quyết tâm chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam anh hùng. Chúng càng hung hăng thì tội của chúng càng thêm nặng. Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!."

Với lời kêu gọi sắt đá đó đã biểu thị ý chí quyết đánh, quyết thắng đế quốc Mỹ của Đảng ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng là quyết tâm của toàn quân và toàn dân, của cả nước Việt Nam không phân biệt Bắc, Nam, lứa tuổi, tầng lớp và chính kiến khác nhau. Đó là một quyết tâm vĩ đại được khẳng định từ đầu và luôn luôn kiên định trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Quyết tâm ấy bắt nguồn từ lòng yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường bất khuất, ý thức làm chủ vận mệnh đất nước của con người Việt Nam, được hun đúc từ ngàn xưa. Mỗi khi Tổ quốc lâm nguy, dân tộc ta, triệu người như một, sẵn sàng đứng lên chống giặc cứu nước.

(còn tiếp)

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Chủ tịch Hồ Chí Minh - người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa Việt Nam và thế giới  (10/03/2005)
Hồ Chí Minh nói về Đảng và vấn đề đạo đức cách mạng  (09/03/2005)
Nội dung giáo dục toàn diện, và phương châm, phương pháp giáo dục thế hệ trẻ của Hồ Chí Minh  (08/03/2005)
Đảng ta vận dụng trong sự nghiệp đổi mới đất nước  (07/03/2005)
Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH  (06/03/2005)
Quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh   (06/03/2005)
Những tên gọi, bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh  (03/03/2005)
Con đường Bác Hồ ra đi cứu nước  (02/03/2005)
Chủ tịch Hồ Chí Minh thời niên thiếu  (01/03/2005)
Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh   (02/03/2005)