Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XI
8:32', 19/11/ 2004 (GMT+7)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XI (tỉnh Nghĩa Bình lần thứ II) họp từ 7 đến 11/11/1979 tại Quy Nhơn. Dự Đại hội có 455 đại biểu chính thức của 37 đoàn đại biểu, thay mặt cho 31.868 đảng viên toàn tỉnh, trong đó 8% công nhân, 8,5% dân tộc thiểu số; từ 25 - 50 tuổi chiếm 88,5%, văn hóa từ cấp 3 đến trên Đại học 41,9%.

Đại hội tiến hành thảo luận Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ 1977-1979 và ra Nghị quyết nhiệm vụ 2 năm 1979-1981. Báo cáo chính trị khẳng định những thành tựu đạt được trong hơn hai năm 1977 - 1979 là quan trọng:

- Tỉnh ta đi lên từ một nền sản xuất nhỏ bị chiến tranh tàn phá nặng nề, cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn, song chúng ta đã vượt qua những khó khăn để từng bước cải tạo và xây dựng. Chế độ người bóc lột người đã được xóa bỏ; chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa đã được xác lập dưới hai hình thức toàn dân và tập thể; khu vực sản xuất vật chất tài sản cố định thuộc kinh tế xã hội chủ nghĩa; thu nhập quốc dân cũng như sản lượng công nghiệp, nông nghiệp do kinh tế xã hội chủ nghĩa tạo ra chiếm tỷ lệ ngày càng cao; thành phần kinh tế cá thể và tư nhân ở tỉnh ta vẫn còn tồn tại khách quan, là lực lượng hỗ trợ đáng kể đối với kinh tế xã hội chủ nghĩa.

- Lực lượng công nhân lao động đã lớn lên cả về số lượng và chất lượng, một bộ phận quan trọng trong nông dân đã trở thành nông dân tập thể, khối liên minh công nông được củng cố. Đội ngũ trí thức, trong đó nòng cốt là trí thức xã hội chủ nghĩa ngày càng phát triển.

- Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao phát triển nhanh.

- Sản xuất nông nghiệp phát triển một bước mới, sản lượng lương thực tăng nhanh, tự trang trải nhu cầu trong tỉnh, giải quyết được nạn đói, làm nghĩa vụ đối với Nhà nước và có chút ít để dự trữ.

- Cải tạo xã hội chủ nghĩa đạt nhiều kết quả, có bước đi thích hợp và tương đối vững chắc, gắn cải tạo với xây dựng, thúc đẩy lực lượng sản xuất xã hội phát triển.

- Đã căn bản xóa bỏ phương thức bóc lột tư bản chủ nghĩa, vận động các nhà tư sản thương nghiệp chuyển sang kinh doanh sản xuất.

- Đã vận động 91% hộ nông dân, 70% ruộng đất vào 354 hợp tác xã và 368 tập đoàn sản xuất nông nghiệp. Có 3 huyện căn bản hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp, bước đầu phát huy tác dụng của phương thức làm ăn tập thể.

- Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

- Đảng bộ tỉnh có bước trưởng thành đáng kể về chính trị và tư tưởng; tổ chức Đảng được kiện toàn một bước; qua công tác thẩm tra, kiểm tra đã xác minh, thanh lọc và xử lý những vấn đề tồn tại trong Đảng, làm cho đội ngũ Đảng ngày càng mạnh và trong sạch. Bộ máy chính quyền các cấp được củng cố và kiện toàn, thực hiện tốt chức năng Nhà nước chuyên chính vô sản. Các đoàn thể quần chúng ngày càng được tập hợp rộng rãi, tăng về số lượng và chất lượng.

Đại hội đánh giá những tồn tại cơ bản là:

+ Chưa giác ngộ đầy đủ và thực sự phát huy quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, tuy ở mức độ khác nhau nhưng khá nghiêm trọng, thể hiện hầu như ở tất cả các mặt trong toàn bộ hệ thống các mối quan hệ xã hội, trong phạm vi mọi cấp, mọi lĩnh vực.

+ Việc vận dụng đường lối kinh tế của Trung ương vào địa phương còn nhiều lúng túng, không theo kịp với việc xác lập quan hệ sản xuất mới.

+ Chưa chú ý thực hiện việc khuyến khích vật chất đối với người lao động thông qua các chính sách giá cả, thuế, tiền lương, tín dụng... chưa thể hiện đầy đủ quan hệ gắn bó giữa các lợi ích (Nhà nước, tập thể và người lao động).

+ Chưa coi trọng đúng mức việc xây dựng cấp huyện và cơ sở.

+ Công tác xây dựng Đảng chưa tập trung, chưa thành hạt nhân của mọi hoạt động, mọi phong trào, của các ngành, các cấp; chưa theo kịp tình hình và nhiệm vụ mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 45 đồng chí (có 4 ủy viên dự khuyết). Đồng chí Nguyễn Quang Lâm (Tám Tú) được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 1/1981, đồng chí Trần Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, về làm Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 5/1982, đồng chí Võ Trung Thành (Năm Vinh), Ủy viên Trung ương Đảng, về làm Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 8/1982, đồng chí Đỗ Quang Thắng làm Bí thư Tỉnh ủy thay đồng chí Võ Trung Thành từ trần.

(còn nữa)

 

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ VII  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ IX  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ VIII  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ VI  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ V  (31/12/2005)
Nhiệm kỳ 1955-1960 (do Trung ương chỉ định)  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ IV  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ III  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ II  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ nhất  (31/12/2005)
Giúp tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng  (31/12/2005)
Về cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh  (31/12/2005)
Đề cương những nội dung chủ yếu trong cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng   (30/12/2005)