Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ nhất
8:4', 11/11/ 2004 (GMT+7)

Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, nhân dân ta vừa mới giành được độc lập, tự do thì thực dân Pháp rắp tâm xâm lược nước ta một lần nữa. Ngày 19/12/1946, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ trên phạm vi cả nước. Trung ương Đảng, Hồ Chủ tịch kêu gọi đồng bào toàn quốc kháng chiến theo đường lối toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh nhằm giành độc lập, thống nhất Tổ quốc.

Ngày 22/1/1947, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ nhất khai mạc tại thành Bình Định (An Nhơn).

Đại hội kiểm điểm tình hình lãnh đạo, triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương sau 1 năm và những công việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài; quyết định những nhiệm vụ nhằm thực hiện chủ trương toàn dân kháng chiến của Trung ương Đảng.

Về nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, Đại hội nhấn mạnh:

- Làm cho Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh hiểu rõ tình hình, nhiệm vụ mới của cả nước và của địa phương. Đặc biệt phải quán triệt đường lối và chính sách kháng chiến của Ðảng để động viên mọi người hăng hái quyết tâm, thực hiện và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của Hồ Chủ tịch, tin tưởng kháng chiến thắng lợi.

- Tiếp tục củng cố, xây dựng chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, lực lượng vũ trang và chuẩn bị mọi mặt để sẵn sàng và kiên quyết đánh bại âm mưu lấn chiếm của địch, bảo vệ Bình Định là tỉnh tự do, hậu phương chiến lược trực tiếp của chiến lược trực tiếp của chiến trường Liên khu V.

- Ra sức xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa nhằm tiếp tục ổn định và cải thiện đời sống của nhân dân, giải quyết một số vấn đề xã hội do chiến tranh đặt ra. Tăng cường mọi mặt để thực tốt nhiệm vụ hậu phương và huy động sức người sức của để phục vụ tiền tuyến.

- Tiếp tục củng cố hệ thống tổ chức Đảng, phát huy tác dụng của đội ngũ đảng viên, tích cực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; không ngừng nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy và Đảng bộ.

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 13 đồng chí, do đồng chí Trần Lê làm bí thư.

Tháng 8/1947, nhân kỷ niệm 2 năm cách mạng tháng Tám thành công, theo chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy mở cuộc vận động phát triển lớp đảng viên mới mang tên "Lớp đảng viên tháng Tám", lựa chọn quần chúng hăng hái, tích cực, trung thực, lý lịch chính trị rõ ràng và tự nguyện vào Đảng. Đến cuối năm 1948, toàn Đảng bộ có 2.937 đảng viên, gấp 2,86 lần so với năm 1947, có 112 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 80/84 chi bộ xã toàn tỉnh.

(Còn nữa)

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Giúp tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng  (31/12/2005)
Về cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh  (31/12/2005)
Đề cương những nội dung chủ yếu trong cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng   (30/12/2005)