Về cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh
7:52', 11/11/ 2004 (GMT+7)

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 115 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Định; tìm hiểu thân thế, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Báo Bình Định giới thiệu những điểm cơ bản về cuộc thi này.

* Mục đích yêu cầu

Quang cảnh buổi họp phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng bộ Bình Định.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục thanh niên, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ Bình Định; thân thế, sự nghiệp và tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng, tích cực tham gia xây dựng Đảng; cổ vũ động viên mọi tầng lớp nhân dân nhất là tuổi trẻ Bình Định tiếp tục rèn luyện, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

* Nội dung cuộc thi

Cuộc thi tìm hiểu về Đảng, gồm 10 câu hỏi về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; 4 câu hỏi về lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Định. Cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm 10 câu hỏi (sẽ thông báo vào ngày 1-12-2004). Các câu hỏi tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam căn cứ vào tập "Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam" (NXB Chính trị quốc gia) và các giáo trình chuẩn bộ môn Lịch sử Đảng do Học viện Chính trị quốc gia biên soạn. Các câu hỏi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Bình Định căn cứ vào "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Định 1930-1975" (tập 1, 2, 3) và các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định giai đoạn 1975-2001.

Câu hỏi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh căn cứ vào tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập (12 tập) do Viện Hồ Chí Minh (Học viện Chính trị quốc gia) xuất bản và các tài liệu tuyên truyền do Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương biên soạn, các tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.

* Phương thức nộp và nhận bài dự thi

Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh nhận bài dự thi, sơ bộ đánh giá số lượng, chất lượng bài dự thi ở cấp mình và chọn gửi cho Ban chỉ đạo cuộc thi 50 bài thi tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 bài thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Định và 50 bài thi về thân thế, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sau khi Hội đồng Giám khảo tỉnh chấm thi, Ban Chỉ đạo cuộc thi sẽ căn cứ vào báo cáo của Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện, thành ủy, đảng ủy về số lượng bài tham gia dự thi; căn cứ vào kết quả điểm số bài thi của đơn vị gửi dự thi để xét trao giải thưởng cho tập thể; căn cứ điểm bài thi để xét trao giải cá nhân.

* Thể lệ cuộc thi

Đối tượng dự thi là tất cả cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, hội viên, đoàn viên các đoàn thể chính trị - xã hội; học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và mọi công dân trong tỉnh.

Bài dự thi viết tay hoặc đánh máy, không phải là bản sao, photocopy. Người dự thi cần viết rõ họ và tên, giới tính, nghề nghiệp, đơn vị học tập, công tác, nơi thường trú hoặc điện thoại để Ban Tổ chức khi cần liên lạc.

* Thời gian, địa điểm nhận bài dự thi

Cuộc thi chia làm hai đợt. Đợt 1, nhận bài dự thi tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng bộ Bình Định, thực hiện từ ngày Ban chỉ đạo cuộc thi của tỉnh phát động (22-10-2004) và nộp bài về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (2A Trần Phú, TP. Quy Nhơn) chậm nhất vào ngày 30-11-2004. Ban chỉ đạo sơ kết và trao giải nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-2005).

Đợt 2, từ 1-2-2005 đến 15-4-2005, nhận bài dự thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh. Hạn cuối nhận bài dự thi ở cấp tỉnh là ngày 15-4-2005. Ban chỉ đạo tổng kết và trao giải nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-2005).

  • Minh Hiếu

Cơ cấu giải thưởng:

a. Cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Định:

+ Giải tập thể:

- 1 giải nhất: 3.000.000 đồng.

- 2 giải nhì: 2.000.000 đồng/giải.

- 3 giải ba: 1.000.000 đồng/giải.

+ Giải cá nhân:

- 1 giải nhất: 2.000.000 đồng.

- 2 giải nhì: 1.000.000 đồng/giải.

- 3 giải ba: 500.000 đồng/giải.

- 5 giải khuyến khích: 300.000 đồng/giải.

b. Cuộc thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh:

+ Giải tập thể:

- 1 giải nhất: 3.000.000 đồng.

- 2 giải nhì, 2.000.000 đồng/giải.

- 3 giải ba, 1.000.000 đồng/giải.

+ Giải cá nhân:

- 1 giải nhất: 2.000.000 đồng.

- 2 giải nhì: 1.000.000 đồng/giải.

- 3 giải ba: 500.000 đồng/giải.

- 5 giải khuyến khích: 300.000 đồng/giải.

 

Câu hỏi thi tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

1. Đảng Cộng sản Việt Nam do ai sáng lập, vào thời gian nào và được thành lập trên cơ sở hợp nhất những tổ chức cộng sản tiền thân nào?

2. Theo học thuyết Mác - Lênin, một Đảng Cộng sản ra đời từ sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin và phong trào công nhân. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời từ sự kết hợp những yếu tố nào, tại sao như vậy?

3. Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta trải qua các kỳ Đại hội nào, được tổ chức thời gian nào, tại đâu? Nêu tên của các đồng chí Tổng Bí thư (hoặc Bí thư thứ nhất) của Đảng từ khi Đảng ta được thành lập đến nay?

4. Hội nghị Trung ương lần thứ mấy của Đảng ta năm 1941 quyết định đường lối giải phóng dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám? Nêu thời gian và địa điểm tiến hành hội nghị đó?

5. Đại hội Đảng lần thứ mấy quyết định nước ta tiến hành đồng thời 2 chiến lược cách mạng: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam? Nêu nội dung cơ bản của đường lối chiến lược này?

6. Đại hội lần thứ mấy của Đảng ta định ra đường lối đổi mới đất nước? Nêu nội dung chính của đường lối đó?

7. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được công bố khi nào? Nêu nội dung cơ bản của cương lĩnh?

8. Quan điểm "Lãnh đạo kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt" được đề cập lần đầu tiên trong Văn kiện nào, vào thời gian nào của Đảng ta? Phân tích quan điểm này?

9. Giới thiệu tấm gương đảng viên tiêu biểu trong những năm đổi mới ở địa phương hoặc nơi công tác, học tập mà ông, bà, anh, chị, đồng chí tâm đắc nhất; hoặc trình bày suy nghĩ, cảm xúc của bản thân về lịch sử vẻ vang của Đảng ta và vai trò to lớn của Đảng đối với tương lai tươi sáng của đất nước, dân tộc Việt Nam (trả lời một trong hai nội dung; mỗi nội dung không quá 1.500 chữ).

10. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng, xin ông, bà, anh, chị, đồng chí vui lòng cho biết điều tâm huyết nhất của mình muốn góp ý kiến với Đảng để Đảng trong sạch, vững mạnh?

 

Câu hỏi thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Định

1. Trước cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở tỉnh Bình Định có bao nhiêu chi bộ Đảng Cộng sản được thành lập? Nêu tên và thời gian thành lập? Số lượng đảng viên? Ai làm Bí thư?

2. Đảng bộ tỉnh Bình Định cho đến nay (2004) đã tiến hành mấy kỳ Đại hội? Nói rõ thời gian từng kỳ Đại hội? Ai làm Bí thư?

3. Trong chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Khu ủy V, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra nhiều chủ trương nhằm giải phóng hoàn toàn tỉnh Bình Định. Ông, bà, anh, chị, đồng chí cho biết khẩu hiệu hành động và mệnh lệnh tổng tiến công, tổng khởi nghĩa và ý nghĩa của chủ trương này?

4. Qua học tập, nghiên cứu về Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Định, ông, bà, anh, chị, đồng chí hãy cho biết những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân về lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh?

 

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Đề cương những nội dung chủ yếu trong cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng   (30/12/2005)