DỰ THẢO
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020

Ðại hội Ðảng lần thứ XI quyết định Chiến lược tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nhanh, bền vững; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

DỰ THẢO
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Quá trình cách mạng và những bài học kinh nghiệm 1. Từ năm 1930 đến nay, Ðảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại:

DỰ THẢO
Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng...

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới,tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đề cương những nội dung chủ yếu trong cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng

I - Vào năm 1929, với sự hoạt động tích cực của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, phong trào cách mạng ở nước ta dâng lên mạnh mẽ. Nhưng vào thời điểm này, ngày càng bộc lộ những hạn chế của Hội là không đủ sức đưa phong trào cách mạng tiếp tục tiến lên. Nội bộ Hội đã có sự phân hóa.

Những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Bình Định

Khi chi bộ đầu tiên ra đời (3/1930), nhân dân Bình Định đã đi theo Đảng không ngừng đứng lên, từ các phong trào đấu tranh dân sinh dân chủ (1930-1931, 1933-1935, 1936-1939…) tiến lên cùng cả nước làm nên Cách mạng tháng Tám huy hoàng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XVI

Ðại hội diễn ra trong không khí toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh cùng cả nước chào thiên kỷ mới, tỉnh ta vừa kết thúc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế -xã hội 10 năm (1991-2000) và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.

CÁC TIN KHÁC>>
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XV
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIV
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIII
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XII
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XI
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ X
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ IX
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ VIII
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ VII
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ VI
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ V
Nhiệm kỳ 1955-1960 (do Trung ương chỉ định)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ IV
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ III