Ông Nguyễn Xuân Dương, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định:
Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCHTƯ Đảng (khóa IX) để tạo chuyển biến rõ nét hơn
16:7', 9/2/ 2004 (GMT+7)

Ông Nguyễn Xuân Dương, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định

Cùng với đợt sinh hoạt chính trị "Nghiên cứu, học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới", sắp tới đây, các cấp ủy Đảng trong tỉnh sẽ quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCHTƯ (khóa IX) về công tác xây dựng Đảng. Tinh thần chỉ đạo việc xây dựng cơ sở Đảng theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 ở Đảng bộ tỉnh Bình Định như thế nào? Ông Nguyễn Xuân Dương, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đã dành cho Bình Định điện tử cuộc trao đổi sau đây.

* Thưa Bí thư Tỉnh ủy, trong thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 23 của Ban Bí thư Trung ương, toàn Đảng bộ tỉnh đã triển khai đợt sinh hoạt chính trị "Nghiên cứu, học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới". Ông đánh giá như thế nào về kết quả đợt sinh hoạt chính trị này của Đảng bộ tỉnh?

- Trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Bình Định luôn coi trọng công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng cho cán bộ, đảng viên. Ngoài việc tổ chức học tập, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tại các tổ chức cơ sở Đảng, các cấp ủy đã coi trọng việc đưa cán bộ, đảng viên đi học tập các lớp tập trung tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Trường Chính trị tỉnh, và đưa đi học ở Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Nhờ đó, cho đến nay, trên tổng số hơn 35.000 đảng viên trong toàn tỉnh, đã có 36,6% đảng viên học xong chương trình lý luận chính trị sơ cấp, 12,4% đảng viên học xong chương trình lý luận chính trị trung cấp và 3,15% cán bộ, đảng viên học xong chương trình lý luận chính trị cao cấp trở lên. Trong thời gian gần đây, thực hiện Chỉ thị 23 của Ban Bí thư Trung ương về "đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới", các cấp ủy đã triển khai nghiên cứu, học tập một cách sâu rộng Tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, vừa tổ chức học tập nghiên cứu 10 chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh cho đảng viên, vừa coi trọng công tác tuyên truyền Tư tưởng Hồ Chí Minh cho nhân dân, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức thi báo cáo viên giỏi về Tư tưởng Hồ Chí Minh ở cấp cơ sở, cấp huyện, thành phố và sắp tới đây sẽ tổ chức thi cấp tỉnh.

Qua học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối đổi mới của Đảng, nhìn chung đại bộ phận cán bộ, đảng viên ở tỉnh đã kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đã thống nhất cao và vận dụng một cách đúng đắn vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh cũng như nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của toàn dân trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, cũng như những tiến bộ trong nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở Bình Định trong những năm qua, cũng như trong năm 2003 vừa qua, chính là thể hiện rõ nét nhất việc các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên của tỉnh đã quán triệt và vận dụng một cách đúng đắn chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng vào sự nghiệp CNH-HĐH tỉnh nhà, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng.

* Thưa ông, cùng với đợt sinh hoạt chính trị "Nghiên cứu, học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới", sắp tới đây, các cấp ủy Đảng trong tỉnh sẽ tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCHTƯ (khóa IX) về công tác xây dựng Đảng. Vậy, tinh thần chỉ đạo việc xây dựng cơ sở Đảng theo NQ HNTƯ 9 ở Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới như thế nào?

- Từ trước đến nay, Đảng ta luôn coi việc xây dựng cơ sở Đảng là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Ở Đảng bộ tỉnh Bình Định, trong những năm qua, các cấp ủy cũng đã coi trọng việc xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cơ sở Đảng, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng theo hướng trong sạch vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo ở địa phương, đơn vị. Tỷ lệ tổ chức cơ Đảng trong sạch vững mạnh ở Bình Định ngày càng tăng lên (cuối năm 2002, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh là 70%), tỷ lệ số tổ chức cơ sở Đảng yếu kém ngày càng giảm.

Trong thời gian tới, để thực hiện tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCHTƯ (khóa IX) về việc tập trung xây dựng cơ sở Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cơ sở Đảng, đặc biệt là năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ Đảng, tỉnh Bình Định cần phải triển khai thực hiện một cách đồng bộ các biện pháp đã được Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 nêu ra, cũng như các Nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong các giải pháp đồng bộ đó, trong thời gian tới, việc xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng của tỉnh cần coi trọng các vấn đề: Gắn việc xây dựng cơ sở Đảng với việc xây dựng, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; phải gắn nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng với việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, kể cả nâng cao chất lượng chính trị, tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng cũng như rèn luyện đạo đức, lối sống cho đội ngũ đảng viên, nâng cao trình độ các mặt cho đảng viên để đảng viên thực sự phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong sự nghiệp đổi mới, CNH-HĐH đất nước.

Trong việc nâng cao chất lượng của cơ sở Đảng, cần coi trọng việc hướng dẫn đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ Đảng, nâng cao tinh thần phê bình và tự phê bình cho đội ngũ cán bộ đảng viên, đặc biệt lần này Trung ương nhấn mạnh là đội ngũ cán bộ đảng viên giữ các chức vụ lãnh đạo. Phải làm cho đảng viên ở mỗi chi bộ nâng cao trách nhiệm trong việc phát hiện và đấu tranh với những vi phạm, những sai trái ở tổ chức cơ sở Đảng của mình, khắc phục tình trạng xuê xoa, dễ người dễ ta trong đấu tranh xây dựng nội bộ. Phải tăng cường giữ nghiêm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm của mỗi đảng viên trong việc tham gia xây dựng Đảng. Đồng thời, cần coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở cấp cơ sở theo yêu cầu nhiệm vụ mới; đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ xã phường theo quy định. Ngoài ra, việc xây dựng cơ sở Đảng trong thời gian tới còn có một nhiệm vụ quan trọng là phát huy vai trò của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, tham gia giám sát hoạt động của đội ngũ cán bộ đảng viên, đấu tranh khắc phục tệ quan liêu, tiêu cực, lãng phí trong đội ngũ cán bộ công chức. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác phát triển đảng viên mới, gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở cơ sở theo hướng ngày càng trẻ hóa, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Sắp tới đây, Tỉnh ủy sẽ tổ chức thảo luận, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCHTƯ (khóa IX) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó có nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và triển khai đồng bộ các mặt để năm 2004 tiếp tục tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong việc xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng của chi bộ Đảng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới và thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở từng cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, quốc phòng năm 2004 cũng như những năm tiếp theo.

* Xin cám ơn ông.

. Khánh Hoàng - thực hiện

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Xóa nhà ở đơn sơ cho người nghèo: Cái đích đang đến gần  (08/02/2004)
Kon-Tơlok mùa xuân này   (06/02/2004)
Hà Ri một lòng theo Đảng   (05/02/2004)
Một chiến công, một niềm tự hào   (05/02/2004)
Khi quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào cuộc sống  (04/02/2004)
Bạn trẻ nghĩ gì về Đảng?   (03/02/2004)
Đảng Cộng sản Việt Nam - Ngọn cờ tập hợp trí tuệ và tinh hoa dân tộc   (02/02/2004)
Mùa xuân bên những ngôi nhà mới ở Vân Canh  (01/02/2004)
Khi mỗi đảng viên xác định được trách nhiệm của mình  (01/02/2004)
Tết này trên các bản làng  (30/01/2004)
Nguyễn Huệ và sự định vị nhân cách thời đại  (30/01/2004)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa  (28/01/2004)
Đi theo con chữ vùng cao   (27/01/2004)
Chúng tôi rất tự hào về ba Ngài  (26/01/2004)
Tưng bừng từ ngày đầu tiên  (25/01/2004)