Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bình Định: Nửa nhiệm kỳ nhìn lại
16:41', 29/10/ 2003 (GMT+7)

Đánh giá chung qua gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ vừa qua, Tỉnh ủy Bình Định cho rằng: Tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, các cấp, các ngành, của dân và quân trong tỉnh, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng và phát triển, cơ cấu kinh tế bước đầu chuyển dịch theo hướng tích cực, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được tăng cường, các mặt xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhiều vùng dân cư được cải thiện; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố.

Để đạt được thành quả ấy, một trong những kinh nghiệm được Tỉnh ủy Bình Định rút ra là: Quan tâm đúng mức công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng… Rõ ràng, công tác xây dựng Đảng đã góp một phần không nhỏ trong những thành quả mà Đảng bộ tỉnh đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, và thể hiện trên các mặt sau đây:

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường. Các nghị quyết của Đảng và của Tỉnh ủy được tổ chức, quán triệt sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ đảng viên được quan tâm.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng và đã tạo được những chuyển biến tích cực. Các vụ việc nổi cộm qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) cơ bản đã được giải quyết. Qua thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đoàn kết nội bộ được củng cố; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phong cách làm việc có tiến bộ; công tác quản lý đảng viên chặt chẽ hơn; ý thức rèn luyện đạo đức phẩm chất của cán bộ đảng viên được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Công tác xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở Đảng được chú trọng. Số tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh năm 2001 đạt tỷ lệ 64,4%; năm 2002 đạt tỷ lệ 70% (mục tiêu Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh là 65%-70%). Công tác phát triển đảng viên mới đạt khá; từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp 4.535 đảng viên mới, bình quân hàng năm đạt 5% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ. Chất lượng hoạt động của đội ngũ đảng viên có chuyển biến, tiến bộ, số lượng đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2002 chiếm 54,6%, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chiếm 43%.

Về công tác tổ chức và cán bộ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện chủ trương đánh giá, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại có thời hạn cán bộ lãnh đạo, quản lý; rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp, các ngành. Thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý, đến nay tỉnh đã điều động, luân chuyển 59 cán bộ ở cả ba cấp.

Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức Đảng có bước đổi mới. Việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của các cấp ủy, Đảng đoàn, ban cán sự Đảng có tiến bộ hơn, góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, phát huy tốt hơn hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác trong hệ thống chính trị.

Cũng trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra hàng năm, đưa công tác kiểm tra của Đảng di dần vào nền nếp; chủ động ngăn ngừa, kịp thời phát hiện vi phạm và xử lý vi phạm, có tác dụng giáo dục cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá nghiêm túc những mặt đạt được nêu trên cũng như những khuyết điểm, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nửa nhiệm kỳ còn lại:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX và kế hoạch của Tỉnh ủy về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới. Tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân về nghiên cứu học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hai là, xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và công tác đảng viên. Các tổ chức Đảng phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình, phát huy tốt hơn vai trò lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của chi bộ. Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên, phấn đấu mỗi năm kết nạp đảng viên mới đạt 5-6% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Chú ý phát triển đảng viên mới ở những nơi chưa có hoặc còn ít đảng viên; phấn đấu mỗi thôn, khu vực, trường học đều có chi bộ. Đổi mới hoạt động và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn.

Ba là, tổ chức thực hiện nghiêm nguyên tắc của Đảng về công tác cán bộ, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ hằng năm gắn với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ các mặt cho đội ngũ cán bộ, tạo nguồn cán bộ cho yêu cầu trước mắt và lâu dài, bảo đảm tính kế thừa, liên tục và vững chắc. Chuẩn bị nhân sự bầu cử HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009; chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2005-2010. Tiếp tục thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt chương trình hành động của Tỉnh ủy về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sửa đổi lề lối làm việc và quan hệ với dân của hệ thống chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra. Hằng năm, các cấp ủy chọn một số nội dung quan trọng, lập kế hoạch kiểm tra việc chấp hành nhằm thúc đẩy tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

. KHÁNH HOÀNG

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Hoài Ân, Hoài Nhơn nỗ lực khắc phục hậu quả lũ lụt   (28/10/2003)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc   (28/10/2003)
Biển… rác   (27/10/2003)
Xe lam ba bánh: phập phồng chờ chính sách   (26/10/2003)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng con người   (26/10/2003)
Nhiều học sinh vùng lũ vẫn chưa đến lớp   (24/10/2003)
Phan Văn Sơn – tấm gương sáng của vùng lũ  (23/10/2003)
Những kết quả bước đầu của Dự án ngôn ngữ trị liệu  (23/10/2003)
Nghề bán rơm...  (22/10/2003)
Nơi cơn lũ đi qua   (22/10/2003)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng giai cấp   (21/10/2003)
Hoạt động xuất khẩu lao động: Đã có sự chuyển động tích cực  (20/10/2003)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc  (19/10/2003)
Thu được thì thu, không thì thôi  (17/10/2003)
Tạm cư nhưng không tạm bợ  (16/10/2003)