Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng con người
15:56', 26/10/ 2003 (GMT+7)

Có thể nói, hạt nhân của tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là giải phóng con người và mưu cầu hạnh phúc cho hết thảy mọi người trên trái đất. Giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp cũng là nhằm mục tiêu giải phóng con người. Người quan niệm, giải phóng dân tộc cũng là nhằm để dân có tự do, hạnh phúc, "nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì". Theo Người, xây dựng chủ nghĩa xã hội không chỉ là điều kiện để bảo đảm cho nền độc lập dân tộc và giải phóng giai cấp khỏi áp bức, bóc lột mà còn chính vì "không có chế độ nào tôn trọng con người, chú ý xem xét những lợi ích cá nhân đúng đắn và bảo đảm cho nó được thỏa mãn bằng chế độ xã hội chủ nghĩa", chủ nghĩa xã hội trước hết nhằm làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn, việc làm, được ấm no và sống một cuộc đời hạnh phúc.

Đối với Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội mang trong bản thân nó bản chất nhân văn và văn hóa; chủ nghĩa xã hội là giai đoạn phát triển cao hơn chủ nghĩa tư bản về mặt văn hóa và giải phóng con người. Nói văn hóa cũng tức là nói đến con người - chủ thể của văn hóa. Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng xây dựng con người, tình người, mối quan hệ nhân văn giữa người với người. Người chú trọng nâng cao lý tưởng, đạo đức, văn hóa, khoa học cho con người, vì theo Người, "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa". Tư tưởng "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người" của Hồ Chí Minh đã thể hiện sự quan tâm của Người đối với thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước như thế nào, khẳng định trách nhiệm của xã hội ra sao.

Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh nguồn lực con người như là nhân tố quyết định thắng lợi của mọi cuộc cách mạng. Cũng chính vì xác định vai trò to lớn, quyết định đó của con người mà Người luôn căn dặn, mỗi cán bộ, đảng viên phải vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ của dân; Nhà nước là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Người cũng hết sức coi trọng vấn đề đại đoàn kết toàn dân, coi đó là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của mọi cuộc cách mạng. Hồ Chí Minh thường nhấn mạnh "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công".

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Nhiều học sinh vùng lũ vẫn chưa đến lớp   (24/10/2003)
Phan Văn Sơn – tấm gương sáng của vùng lũ  (23/10/2003)
Những kết quả bước đầu của Dự án ngôn ngữ trị liệu  (23/10/2003)
Nghề bán rơm...  (22/10/2003)
Nơi cơn lũ đi qua   (22/10/2003)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng giai cấp   (21/10/2003)
Hoạt động xuất khẩu lao động: Đã có sự chuyển động tích cực  (20/10/2003)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc  (19/10/2003)
Thu được thì thu, không thì thôi  (17/10/2003)
Tạm cư nhưng không tạm bợ  (16/10/2003)
Đã trở thành hiểm họa thật sự!  (15/10/2003)
Những chặng đường lịch sử công tác dân vận   (14/10/2003)
Hỗ trợ đào tạo nghề tại các doanh nghiệp: Tranh tối tranh sáng   (13/10/2003)
Nghề gặt lúa thuê  (12/10/2003)
Kiểng ăn trái - Một xu hướng mới   (10/10/2003)